Information om behandling av personuppgifter

Campus Living är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När vi erbjuder visningsdagar samlar vi in personuppgifter i form av e-postadresser i ett Google formulär. Detta raderas så snart visningstillfället är över.

När du ställer dig i vår bostadskö

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter, så som personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-post, och önskemål om bostadsort för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett etablerat kundförhållande och därmed ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer även använda dina personuppgifter för att skicka intressant informationsmaterial och marknadsföring, från dessa e-postutskick kan du alltid avteckna dig. Dina personuppgifter ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter, det gör du genom att mejla info@Campusliving.se.

Campus Living behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

När du erbjuds en bostad hos oss
För att kunna erbjuda dig en bostad oss behöver vi inhämta fler uppgifter om dig än ovan nämnda. Då behöver vi uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag, Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man kommer vi även behöva behandla den personens personuppgifter. Vi kan även komma att hantera känsliga personuppgifter kopplade till hälsa i syfte att anpassa bostaden efter hyresgästens behov, för dessa behandlingar inhämtas samtycke.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi i sex månader. Om du blir nekad en lägenhet hos oss pga. av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet eller, i undantagsfall, i två år för att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga krav som riktas mot oss.

Campus Living behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter som vi nämner för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du som boende behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Du har dock alltid rätt att motsätta dig direktmarknadsföring.

 

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el,  eller ett företag som sköter våra it – system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Campus Living behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

Vi kan även komma att hantera känsliga personuppgifter kopplade till hantering av störningsärenden.

Under hyresförhållandet sparas dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandet eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år efter hyresförhållandets slut exempelvis hyresavtal och/eller beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta på info@Campusliving.se.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade eller överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor på info@Campusliving.se